1
Image of Lip­tov­ský aqu­apark zís­kal nový kle­not, naj­väčší to­bo­gan Európy
Lip­tov­ský aqu­apark zís­kal nový kle­not, naj­väčší to­bo­gan Európy
V Tat­ra­lan­dii po­sta­vili nové mega to­bo­gany mi­lo­vané ma­lými i veľ­kými hneď dva. Delp­hin má výšku ako 7-po­scho­dová bu­dova a každý náv­štev­ník si na ňom užije strmé kle­sa­nie a vzá­pätí stú­pa­nie kolmo na­hor vďaka tzv. U-rampe, cú­va­nie, menší skok, ná­raz a pri­stá­tie v do­pa­do­vom ba­zéne. Druhý to­bo­gan s náz­vom 4Fa­mily umož­ňuje uží­vať si zá­bavu pri otoč­kách, zá­kru­tách a kle­sa­niach v okrúh­lych 4-miest­nych raf­toch pre celú ro­dinu.
Be the first to vote for this post!