Lip­tov­ský aqu­apark zís­kal nový kle­not, naj­väčší to­bo­gan Európy « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Lip­tov­ský aqu­apark zís­kal nový kle­not, naj­väčší to­bo­gan Európy

Image of Lip­tov­ský aqu­apark zís­kal nový kle­not, naj­väčší to­bo­gan Európy

V Tat­ra­lan­dii po­sta­vili nové mega to­bo­gany mi­lo­vané ma­lými i veľ­kými hneď dva. Delp­hin má výšku ako 7-po­scho­dová bu­dova a každý náv­štev­ník si na ňom užije strmé kle­sa­nie a vzá­pätí stú­pa­nie kolmo na­hor vďaka tzv. U-rampe, cú­va­nie, menší skok, ná­raz a pri­stá­tie v do­pa­do­vom ba­zéne. Druhý to­bo­gan s náz­vom 4Fa­mily umož­ňuje uží­vať si zá­bavu pri otoč­kách, zá­kru­tách a kle­sa­niach v okrúh­lych 4-miest­nych raf­toch pre celú ro­dinu.

Posted by karolkovic 98 days ago in Ostatné  |  startitup.sk
 

Kto hlasoval

Leave a commentWarning: fopen(/nfsmnt/hosting1_2/9/4/943d64ca-f89e-45ac-b0f0-af454cc1917f/linkuj.sk/web/cache/lang_cache/language.php): failed to open stream: No such file or directory in /nfsmnt/hosting1_2/9/4/943d64ca-f89e-45ac-b0f0-af454cc1917f/linkuj.sk/web/libs/Language.php on line 278
Sorry, I can't open /nfsmnt/hosting1_2/9/4/943d64ca-f89e-45ac-b0f0-af454cc1917f/linkuj.sk/web/cache/lang_cache/language.php